Wzór oświadczenia

(osoby niepełnoletnie)

Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia syna/córki ...................................................
i może wziąć udział 2 edycji Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego (bieg na 10 000 m).
Wyrażam zgodę na przetważanie danych osobowych syna/córki dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także do celów marketingowych biegu. .......................................
czytelny podpis rodzica
......................................
PESEL rodzica

ORGANIZATOR

Urząd Rejonowy Gartz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” Gryfino.

WSPÓŁORGANIZATOR:

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Gardenia – studio architektury krajobrazu

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

OSiR Gryfino, ul. Sportowa 3, 74-100 Gryfino
tel/fax 091 416 30 11
e-mail osir@gryfino.pl , http://osir.gryfino.pl
Oficjalna strona internetowa biegu: http://biegtransgraniczny.pl
Dyrektor biegu – Jan Podleśny 601205951

TERMIN I MIEJSCE

03.10.2016 r. godz. 1200 (poniedziałek – Święto Narodowe Zjednoczenia Niemiec) start z gryfińskiego nabrzeża z metą w Gartz (ulica Frauenstaraße).

TRASA BIEGU

około 10,9 km pomiędzy przygranicznymi miastami, ogólnie płaska z jednym, niewielkim, podbiegiem.
Na trasie 1 punkt z wodą. Kilometry oznaczone, co 1 km. Limit czasu na pokonanie trasy 1 godz. 45 min.

KLASYFIKACJA

kategoria:
K16, M16 16 - 19 lat (2000 - 97) dotyczy tylko biegu na 10 km
K18, M18 18-19 lat (1998 – 97) dotyczy tylko półmaratonu
K20, M20 20 - 29 lat (1996 - 87)
K30, M30 30 - 39 lat (1986 - 77)
K40, M40 40 - 49 lat (1976 - 67)
K50, M50 50 - 59 lat (1966 - 57)
M60, 60-69 lat (1956 - 47)
K60, 60 lat i więcej (1956 i starsze)
M70 70 lat i więcej (1946 i starsi

POMIAR CZASU

Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie będzie dokonywać firma DomTel-Sport Polska (www.domtel-sport.pl) za pomocą elektronicznych chipów.
Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki.
Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika.
Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją.
Po biegu chip należy zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu.
Brak zwrotu chipa spowoduje nie ujęcie w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację a także brak możliwości wzięcia udziału w losowaniu nagród.

ZGŁOSZENIA

poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza - transgraniczny.xn.pl w terminie do 20.09.2016 r. do godz. 24:00
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 01.08.2016 r.
Dokonanie zgłoszenia będzie widoczne na liście zgłoszeniowej lista-transgraniczny.xn.pl .
Organizator zastrzega sobie moŜliwość wcześniejszego zamknięcia bramki zgłoszeń.
– limit przyjęć do biegu wynosi 400 osób (380 osób + 20 osób do dyspozycji Urzędu Rejonowego w Gartz).

NAGRODY

 wszyscy, zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip, koszulka),
• w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – po 3 puchary,
• zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki,
• wszyscy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny,
• wśród wszystkich uczestników rozlosowanych zostanie ok. 40 nagród rzeczowych.

OPŁATY

- startowa – dla zawodników płacących z terenu Polski - płatna przelewem na konto MKS Hermes, Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70 nr konta: 37 1240 3855 1111 0010 3943 8806 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino
- startowa – dla zawodników płacących spoza terenu Polski - płatna przelewem na konto Urzędu Rejonowego w Gartz, AMT Gartz (Oder) IBAN DE56 1203 0000 0010 5034 49, BIC BYLADEM 1001 Deutsche Kreditbank AG z dopiskiem „44. Nationalparklauf” oraz imię i nazwisko uczestnika. Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do 21.09.2016 r. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy i może być wnoszona także zbiorowo. Wysokość opłaty zależna jest od terminu jej dokonania (liczy się data zaksięgowania opłaty na jednym z podanych kont):
a) 40 zł (10 €) – do dnia 16.08.2016 r.
b) 60 zł (15 €) – po 16.08.2016 r. do 20.09.2016 r.
- Z opłaty startowej są zwolnieni zawodnicy z kategorii K60, M70 (rocznik K-1956 i starsze oraz M-1946 i starsi).
- Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej Biegu Transgranicznego. 3 - Dokonanie opłaty startowej będzie widoczne, w ciągu 24 godz. (dni robocze), na liście zgłoszeniowej http://lista-transgraniczny.xn.pl.
- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Istnieje możliwość scedowania dokonanej opłaty na inną osobę.

WERYFIKACJA

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby), w budynku Tawerny w Gryfinie, ul. Nadodrzańska (w miejscu startu): - W przeddzień zawodów - 02.10.2016 r. w godz. 1730 - 1930 - W dniu zawodów - 03.10.2016 r. od godz. 830 – 1100 - Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. - Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 3 października 2016 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Powyższe nie dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, posiadających aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego, które należy okazać przy weryfikacji. Osoby poniżej 16 roku życia (liczy się rok urodzenia) nie będą do biegu przyjęte.

SPRAWY RÓŻNE

 Zawodnikowi zgłoszonemu, który nie może w biegu wystartować, pakiet startowy nie przysługuje. - Przydzielony numer startowy musi się znajdować na klatce piersiowej zawodnika, - Komunikat końcowy będzie dostępny na stronach biegtransgraniczny.pl, maratonypolskie.pl, domtel.pl - Galeria zdjęć będzie dostępny na stronach biegtransgraniczny.pl, maratonypolskie.pl, mks-hermes.pl - Przebieralnia oraz toaleta znajdować się będzie w miejscu weryfikacji, - Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków, - Organizator zapewnia wodę niegazowaną na półmetku biegu. - Startujący zawodnicy zostaną przywiezieni z mety w Gartz do Gryfina transportem organizatora. Odjazdy autokarów nastąpią po dekoracji w 2-3 turach. - Rzeczy osobiste zawodników, przed startem można zostawić w podstawionym autobusie i odebrać po biegu w Gartz. Pozostawione rzeczy nie należy traktować, jako depozyt. - Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów i transportu. - Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji, - Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. - Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów. - Po zakończeniu biegu zawodnicy na podstawie numeru startowego otrzymają posiłek regeneracyjny, - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Oświadczenie zawodników

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, organizatorzy zawodów: Urząd Rejonowy w Gartz, MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia 44. Biegu Transgranicznego Gryfino-Gartz. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 44. Biegu Transgranicznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez Urząd Rejonowy w Gartz, MKS Hermes Gryfino oraz OSiR Gryfino, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w 44. Biegu Transgranicznym Gryfino-Gartz.

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

Dyrektor Biegu Jan Podleśny